Algemene voorwaarden FACTOR6

Artikel 1 Algemeen

 1. 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdrachtgever:  de partij die opdracht geeft. Opdrachtnemer:  FACTOR6

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer  en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 2. 2. De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer  maken deel uit van de overeenkomst.  De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer  voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3 Totstandkoming  van de overeenkomst

 1. 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer  en opdrachtgever

ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer  verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 1. 2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 2. 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. 1. Opdrachtgever  is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer  overeenkomstig  zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. 2. Opdrachtgever  staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid  van de aan opdrachtnemer  ter

beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

 1. 3. Indien en voor zover opdrachtgever  zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd
 2. 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende  extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. 1. Opdrachtnemer  bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
 2. 2. Opdrachtnemer  kan meer werkzaamheden  verrichten en aan opdrachtgever  in rekening brengen dan waartoe

opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend.

 1. 3. Indien opdrachtgever  derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer  overeenstemming  te hebben bereikt.

Artikel 6 Geheimhouding

 1. 1. Opdrachtnemer  is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding  tegenover derden.
 2. 2. Opdrachtnemer  is niet gerechtigd de informatie aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer  voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn – mits de rechtsgang dit vereist.
 3. 3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer  voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever  de

inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer,  die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever  zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

 1. 4. Opdrachtnemer  zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

 1. 1. Opdrachtnemer  behoudt zicht alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever,  voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijze adviezen, (model)contracten  en andere geestesproducten  van opdrachtnemer,  een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te vereenvoudigen,  te openbaren of te exploiteren.
 3. 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden te hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden  van opdrachtnemer.

Artikel 8 Honorarium

 1. 1. Het honorarium van opdrachtnemer  is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. 2. Indien na de totstandkoming  van de overeenkomst,  doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer  gerechtigd het overeengekomen  tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer  hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. 3. Het honorarium van opdrachtnemer,  zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per overeengekomen  termijn of na volbrenging van de werkzaamheden  aan opdrachtgever in rekening gebracht. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer  verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting  afgezonderd in rekening gebracht.

Artikel 9 Betaling

 1. 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen  termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatu Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer  aan te wijze (post)bankrekening.
 2. 2. Indien opdrachtgever  niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer  gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling  en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer,  vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke  (incasso)kosten,  die opdrachtnemer  maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever
 4. 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag  van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer  gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer  te bepalen vor Indien opdrachtgever nalaat de gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer  uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. 5. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10 Reclames

 1. 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden  en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek aan opdrachtnemer  te worden kenbaar gemaakt. Tenzij opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken,
 2. 2. Reclames als in het eerste lid bedoelt, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. 3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer  de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden  of het geheel of gedeeltelijke niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11 Leveringstermijn

 1. 1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden  dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk  de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden  dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale

termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 1. 3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer  de overeenkomst ook niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen  leveringstermijn  schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 Opzegging

 1. 1. Opdrachtgever  en opdrachtnemer  kunnen te allen tijde met wederzijdse instemming de overeenkomst opzeggen.
 2. 2. Opzegging dient schriftelijk te worden vastgelegd. aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 3. 3. Opdrachtgever  en opdrachtnemer  kunnen de overeenkomst ieder afzonderlijk opzeggen als voortzetting redelijkerwijs niet gevergd kan worden. De opzegging moet schriftelijk worden vastgelegd waarna de wederzijdse verplichtingen tot het moment van beëindiging moeten worden nagekomen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. 1. Opdrachtnemer  zal zijn werkzaamheden  naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid  in acht nemen die van opdrachtnemer  kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer  voor de daardoor ontstane schade op geen enkele wijze aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer  die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer  voor die schade aansprakelijk tot het bedrag zoals in sub a en sub b van deze bepaling is vastgelegd.

Sub a. Aansprakelijkheid  van opdrachtnemer  is in het geval van een opdracht tot interim management beperkt tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over de laatste drie maanden, tenzij er van de zijde van opdrachtnemer  sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Sub b. Aansprakelijkheid  van opdrachtnemer  is in het geval van een consultancy/advies/opleidingsopdracht

beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer  voor zijn werkzaamheden  in het kader van die opdracht hebben ontvangen, tenzij er van de zijde van opdrachtnemer  sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Bij consultancy/advies/opleidingsopdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een kwart jaar, geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid  tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

 1. 2. Opdrachtgever  vrijwaart opdrachtnemer  voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat

opdrachtgever aan opdrachtnemer  onjuiste of onvolledige informatie heeft versterkt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer.

 1. 3. De in lid 1 sub a en b van deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten

behoeve van de door opdrachtnemer  voor de uitvoering ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

Artikel 14 Vervaltermijn

 1. 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald vervallen vorderingsrechten  en

andere bevoegdheden  van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer  in verband met het verrichten van werkzaamheden  door opdrachtnemer  in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. 1. Op alle overeenkomsten  tussen opdrachtgever en opdrachtnemer  waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten  tussen opdrachtgever en opdrachtnemer,  waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement  waarin opdrachtnemer  gevestigd is.
 3. 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer  bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 67731392